Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset määräykset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja käsittelee ja tallentaaCarisma Group OÜ, joka on henkilötietojen rekisterinpitäjä (jäljempänä rekisterinpitäjä).

1.2. Tässä tietosuojaselosteessa rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan jokaista, joka ostaa tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa laissa säädettyjä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita ja muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä voi vakuuttaa, että henkilötietoja on käsitelty lain säännösten mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot on kerätty sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta. 

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojaselosteessa määriteltyä tarkoitusta varten henkilötietoja, jotka rekisteröity jakaa rekisterinpitäjän kanssa joko suoraan tai välillisesti ostaessaan tavaroita. tai palveluita verkkosivuilla.

2.3. Rekisteröidyt ovat vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, oikeellisuudesta ja eheydestä. Tietoisesti väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojaselosteen rikkomiseksi. Rekisteröidyn on viipymättä ilmoitettava rekisterinpitäjälle toimitettujen tietojen muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka aiheutuu rekisteröidylle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että rekisteröity on antanut vääriä tietoja.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etunimi ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Pankkitilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Rekisterinpitäjällä on edellä mainitun lisäksi oikeus kerätä asiakkaasta julkisissa rekistereissä olevia tietoja.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan (a), (b), (c) ja (f) kohdassa:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä;

(c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuja etuja varten, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus ja turvallisuus
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika -kolme vuotta

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palveluiden toimivuuden varmistaminen
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika -kolme vuotta

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika -kolme vuotta

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloustoiminta, kirjanpito
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi Henkilötietojen enimmäissäilytysaika –kolme vuotta


3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten käsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, siirtopalveluita tarjoaville yrityksille. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

3.6. Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja toteuttamalla organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä varmistaakseen, että henkilötiedot on suojattu vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään ajan (kolme vuotta) vuotta.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastella niitä.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa tai oikaista virheellisiä tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja viimeksi mainitun antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa (info@hello4kids.com).

4.6. Oikeuksiensa turvaamiseksi rekisteröity voi tehdä valituksen Tietosuojatarkastukselle.

5. Loppumääräykset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, sekä direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietolain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön kumoaminen.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille (www.hello4kids.com).